Všeobecné informácie VDA QMC

Slovenská spoločnosť pre kvalitu (ďalej len ,,SSK") sa v roku 2020 stala výhradným partnerom VDA QMC Berlín a poskytovateľom licencovaných školení VDA v Slovenskej republike.

SSK neustále usilovne pracuje na rozšírení tímu školiteľov, konzultantov a poradcov pre jednotlivé témy a ich zvyšovaní kvalifikácie a odbornosti, ako aj zlepšovaní školiacich materiálov. Ponúka školenia nielen v in-house forme, ale aj ako otvorené školenia v prezenčnom alebo v on-line režime. Je v záujme SSK zlepšovať sa a ponúkať klientom školenia čo najvyššej kvality.

Vybrané licencované VDA školenia sú k dispozícii aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Na všetky licencované školenia VDA QMC je možné sa prihlásiť prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke www.ssk.sk. V prípade, že má organizácia záujem o in-house školenie pre svojich zamestnancov, môžu požiadať o cenovú ponuku priamo emailom na ssk@ssk.sk alebo trainings@ssk.sk.

Všetci účastníci školení a skúšok obdržia v elektronickej forme licencovaný certifikát VDA QMC vydaný VDA QMC Berlín.

V súčasnej dobe poskytuje SSK nasledovné služby:

ŠKOLENIA

Cieľová skupina:Školenie je určené zamestnancom, ktorých úlohou je zabezpečovanie a vykonávanie interných (v rámci vlastnej organizácie) alebo externých (v dodávateľskom reťazci) auditov procesov. Je vhodné aj pre externých audítorov poverených ako poskytovateľov auditov treťou stranou.

Rozsah školenia: 4 dni (32 hodín)

Forma ukončenia: Účastník po úspešnom absolvovaní záverečného vedomostného testu obdrží osvedčenie VDA QMC v elektronickej forme ako eCertifikát. Po úspešnom absolvovaní školenia sa môže účastník prihlásiť na skúšku Audítora procesu VDA 6.3 (ID 382, vydanie 2023).

Cieľová skupina: Jednodňové školenie je určené pre certifikovaných procesných audítorov, ktorí sa potrebujú rekvalifikovať alebo požiadať o obnovu karty audítora procesu VDA 6.3 a nevedia vydokladovať požadované množstvo vykonaných procesných auditov. Keďže účastníci sú už certifikovanými procesnými audítormi, školenie sa sústredí na relevantný obsah a požiadavky VDA 6.3 použitím prípadových štúdií.

Rozsah školenia: 1 deň (8 hodín)

Forma ukončenia: Účastník po absolvovaní školenia získa osvedčenie VDA QMC v elektronickej forme ako eCertifikát.

Cieľová skupina: Zamestnanci zodpovední za plánovanie a vykonávanie auditu produktu.

Rozsah školenia: 1 deň (8 hodín)

Forma ukončenia: Účastník po úspešnom absolvovaní záverečného vedomostného testu obdrží osvedčenie VDA QMC v elektronickej forme ako eCertifikát.

Cieľová skupina: Zamestnanci zodpovední za uvoľnenie výrobných procesov a produktov, inžinieri kvality, zamestnanci nákupu, vývoja, logistiky alebo výroby.

Rozsah školenia: 2 dni (16 hodín)

Forma ukončenia: Účastník po úspešnom absolvovaní záverečného vedomostného testu obdrží osvedčenie VDA QMC v elektronickej forme ako eCertifikát.

Cieľová skupina: Školenie je určené manažérom, inžinierom a technikom kvality, projektovým manažérom, interným audítorom, zamestnancom útvaru kvality a ďalším záujemcom, ktorí potrebujú získať základné povedomie o metódach a technikách používaných v automobilovom priemysle. Školenie je špeciálne určené pre zamestnancov dodávateľov automobilového priemyslu.

Rozsah školenia: 2 dni (16 hodín)

Forma ukončenia: Účastník po úspešnom absolvovaní záverečného vedomostného testu obdrží osvedčenie VDA QMC v elektronickej forme ako eCertifikát.

Cieľová skupina: Zamestnanci zodpovední za plánovanie a zabezpečovanie kvality v rôznych fázach vývoja produktu alebo procesu (APQP), procesní inžinieri, zamestnanci zodpovední za analýzu a riadenie rizík, zabezpečenie kvality v procese výroby ako aj v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca, administrátori/moderátori FMEA tímov.

Rozsah školenia: 2 dni (16 hodín)

Forma ukončenia: Účastník po úspešnom absolvovaní záverečného vedomostného testu obdrží osvedčenie VDA QMC v elektronickej forme ako eCertifikát.

Cieľová skupina: Školenie je určené zamestnancom zodpovedným za riadenie ako i zamestnancom v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu, ktorí boli menovaní do funkcie zmocnenca za bezpečnosť produktu. Ak zamestnanec absolvoval školenie PSB a predloží platné osvedčenie nie staršie ako dva roky, postačuje mu jednodňové školenie PSB.

Rozsah školenia: 2 dni (16 hodín)

Forma ukončenia: Účastník po úspešnom absolvovaní záverečného vedomostného testu obdrží osvedčenie VDA QMC v elektronickej forme ako eCertifikát.

Cieľová skupina: Manažment kvality, interní a externí audítori systému s odbornou spôsobilosťou pre normu ISO 9001 a s praxou auditovania v automobilovom priemysle, príp. pre tých, ktorí požadujú oživenie doterajších vedomostí.

Rozsah školenia: 3 dni (24 hodín)

Forma ukončenia: Účastník po úspešnom absolvovaní záverečného vedomostného testu obdrží osvedčenie VDA QMC v elektronickej forme ako eCertifikát.

LICENCOVANÁ SKÚŠKA

Cieľová skupina: Skúška je určená pre procesných audítorov procesu VDA 6.3, ktorí absolvovali školenie ID 381 audítor procesu VDA 6.3 a spĺňajú všetky požiadavky potrebné ku skúške. Viac informácii tu.

Rozsah školenia: cca 3 hodiny

Forma ukončenia: Účastník po úspešnom absolvovaní záverečného vedomostného testu a ústnej skúšky získa certifikát Audítora Procesu VDA 6.3 v elektronickej forme ako eCertifikát.

OBNOVA KARTY AUDÍTORA PROCESU VDA 6.3

Cieľová skupina: Žiadosť o obnovu karty audítora VDA 6.3 predkladajú audítori procesu VDA 6.3 minimálne 3 mesiace pred ukončením splatnosti ich aktuálnej platnej karty audítora.Viac informácií tu.

Forma ukončenia: Po odoslaní žiadosti a všetkých potrebných náležitostí potrebných k obnove, žiadateľ obdrží elektronický eCertifikát s číslom audítora s platnosťou 5 rokov. Karty audítorov sa od 1. 10. 2021 nevydávajú.