Stanovy SSK

Slovenská spoločnosť pre kvalitu je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Našim poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia o kvalite a úrovne kvality života v spoločnosti.

Slovenská spoločnosť pre kvalitu (ďalej len „SSK“) je riadnym členom zastupujúcim Slovenskú republiku v Európskej organizácii pre kvalitu (EOQ – European Organization for Quality), národným reprezentantom Slovenskej republiky v Európskej nadácii pre manažérstvo kvality (EFQM – European Foundation for Quality Management) a je signatárom Charty kvality Slovenskej republiky.  V rámci Európskej politiky podpory kvality organizuje každoročne Európsky týždeň kvality v Slovenskej republike, je odborným a organizačným garantom medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a súťaží a ocenení v oblasti rozvoja kvality v SR.

 

Vízia SSK: Dosiahnuť, aby sa kvalita stala trvalou a prirodzenou hodnotou a súčasťou života občanov v Slovenskej republike. Stať sa hlavnou hybnou silou v určovaní štandardov kvality života občanov Slovenskej republiky v súlade s úrovňou kvality života štátov Európy.

Poslanie SSK: Podporovať stratégie rozvoja kvality výroby a poskytovania služieb, kvality trvalo udržateľného rozvoja celej spoločnosti založeného na princípoch spoločenskej zodpovednosti, ako aj napomáhať pri motivácii zainteresovaných strán k napĺňaniu tohto poslania.

 

Hlavné aktivity Slovenskej spoločnosti pre kvalitu: 

Prioritným podujatím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu je medzinárodná konferencia Svetový deň kvality, ktorá sa koná každoročne v rámci Európskeho týždňa kvality ako dvojdňové podujatie, zamerané na prezentáciu praktických skúseností  a najnovších poznatkov manažérstva kvality a integrovaných manažérskych systémov. 

Súťaž Cena o najlepšiu študentskú prácu z oblasti manažérstva kvality je  určená všetkým študentom vysokých škôl, ktorých študijné zameranie súvisí s manažérstvom kvality v celej šírke tohto pojmu. Jej cieľom je motivovať študentov, umožniť nádejným odborníkom preukázať svoje schopnosti a nadobudnuté vedomosti, verejne ich prezentovať a zdôrazniť možnosti využitia najnovších poznatkov v praktickom živote. 

Ocenenie za rozvoj kvality v SR odovzdávané v rámci podujatia pri príležitosti Svetového dňa kvality odborníkom pôsobiacim v oblasti rozvoja kvality a systémov riadenia kvality v rámci SR a šíriacim dobré meno v tejto oblasti aj za hranicami SR. 

Podpora rozvoja výnimočnosti vrátane zvyšovania povedomia o súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu,  rozvoj a šírenie modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF, ktoré sú tiež uplatňované v súťaži o Európsku cenu za kvalitu. Špecifikom uvedených modelov je realizácia komplexného manažérstva kvality (TQM), spočívajúceho v úsilí o spokojnosť zákazníka ako prvoradého kritéria kvality, podloženého kvalitou všetkých činností v organizácii, ktoré sú zamerané na dlhodobé ciele a maximálne efekty pre všetkých zúčastnených.  

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM (EFQM Excellence Model) v organizáciách verejného a súkromného sektoru a podpora šírenia modelu CAF (Common Assessment Framework) v organizáciách verejnej správy. 

 

Medzi aktivity a činnosti SSK patria ďalej aj:

Diskusné fóra na špecifické témy – požiadavky medzinárodných štandardov ISO v oblasti manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, bezpečnosti práce, integrovaných systémov, atď. - poskytujúce priestor a príležitostí pre výmenu skúseností členov SSK ako aj jej sympatizantov.

Podpora odborných podujatí organizovaných členmi SSK v spolupráci s partnermi.

Príprava organizácií verejného a súkromného sektora na samohodnotenie, realizácia odborných hodnotení, externého posúdenia podľa modelov EFQM a CAF ako aj ISO štandardov.

Konzultácie v oblasti implementácie a rozvíjania systému manažérstva kvality, ďalších nástrojov a techník v organizáciách.

Vzdelávanie v oblasti procesného a projektového manažérstva, rozvoja systémov riadenia.

Tvorba siete (network) špecialistov v oblasti manažérskych systémov riadenia kvality, environmentu, bezpečnosti práce a iných oblastí.

Premostenie európskych aktivít v oblasti manažérskych systémov riadenia na potreby a záujmy slovenských subjektov.

Spolupráca so zahraničnými partnerskými organizáciami, zvlášť s  Českou společností pro jakost v oblasti rozvoja kvality a rozvoja výnimočnosti v rámci Centra excelence.

Účasť na pravidelných zasadaniach riadiaceho výboru Európskej organizácie pre kvalitu a stretnutí národných partnerov Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM).

Podpora súťaživosti v oblasti diplomových a bakalárskych prác.

Rozvoj a podpora certifikačných schém EOQ.

Rozvoj vedeckej a výskumnej činnosti v oblasti riadenia kvality v spolupráci so Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností, ktorého riadnym členom SSK je a organizovaním stretnutí pracovnej skupiny zameranej na rozvoj kvality a kritérií jej hodnotenia v oblasti vzdelávania.

Podpora rozvoja špecifických štandardov kvality v podmienkach SR – VDA, IATF, HACCP, Antikorupčné normy, štandardy čistoty a podobne.  

Ako národný reprezentant EOQ zabezpečuje SSK aj certifikáciu personálu v oblasti manažérstva kvality v Slovenskej republike. COPO-SSK je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa STN EN ISO/IEC 17024. S prihliadnutím na zhodu požiadaviek s Harmonizovanou schémou osôb získal COPO-SSK aj certifikát Recognition Certificate EOQ umožňujúci navrhovať certifikáty EOQ.

Staňte sa aj Vy členom SSK jednoduchým vyplnením prihlášky na nasledujúcom linku: Prihláška za člena a rozšírte naše rady.

Členstvom v SSK sa stanete súčasťou etablovaného a uznávaného profesijného združenia, ktoré je uznávaným partnerom na Slovensku v oblasti kvality už od roku 1993. Stanete sa súčasťou organizácie, ktorá ponúka okrem iného aj benefity podporujúce trvalo udržateľný rozvoj kvality vašej organizácie ako aj života v najvšeobecnejšom zmysle slova. 

Ing. Milan Šesták

Prezident SSK