28. ročník medzinárodnej konferencie

28. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2024

Motto: Kvalita pre budúcnosť

Svet okolo nás sa mení. V mnohých oblastiach považujeme tieto zmeny za pozitívne, mnohé aspekty týchto zmien prinášajú aj negatívne dopady. Zrýchľovanie, zjednodušovanie, sprístupňovanie, technická podpora na strane jednej. Tlak na reakčné časy a schopnosť rýchlo a presne reagovať, komplexnosť riešení a ich súvislosti, riziko falošných a nesprávnych informácií, nedostatok technickej podpory na strane druhej.

Aj tento rok chceme otvoriť témy, ktoré rezonujú už dnes v komunite odborníkov a manažérov venujúcich sa systémom riadenia. Sú to témy, ktoré získavajú čoraz viac pozornosti, lebo sú aj témami budúcnosti a v závislosti od toho, ako ich uchopíme, sa odvíja aj úspešnosť našej vlastnej profesionálnej existencie.

Budeme sa venovať a diskutovať na témy udržateľnosti a environmentálnych faktorov, kybernetickej bezpečnosti a riadenia informácií, moderných trendov testovania a skúšania, novým požiadavkám v špecifických oblastiach priemyslu, poskytovania služieb aj verejnej správy, digitalizácie a aizácie. V druhej časti konferencie sa budeme venovať špecifickým oblastiam riadenia systémov manažérstva v sekciách (VDA, zdravotnícke pomôcky a iné). A samozrejme nebude chýbať ani spoločenská časť spojená s oceňovaním prínosov k rozvoju kvality v SR.
Pretože vzťahy a komunikácia sú tiež oblasťou rozvoja kvality pre budúcnosť.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť.

Prihlásiť sa online

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

28. Annual International conference commemorating World Quality Day and European Quality Week 2024

Motto: Quality for the future

The world around us is changing. In many various areas we consider these changes to be positive, many other aspects of changes may have negative impacts. Acceleration, simplification, accessibility, technical support on the positive side. Reaction times pressure and ability to react fast and sharp, complexity of solutions and their interdependence, risk of fake and wrong data and information, lack of a proper technical support on the negative side.

This year conference should bring the topics, that drive discussions in community of specialists and managers working with management systems. Topics that deserve much more attention because they are also topics of the future. They also impact the success of our own professional existence depending on how well we grasp these topics.

We will discuss the topics of sustainability and environmental factors, cybersecurity and information management, modern trends of testing and probing, new requirements in specific industries, services and public affairs, digitalization, and aion. The second part of the conference is dedicated to specific management systems areas and will be organized in separate sections. The social event is being a part of the conference including the award ceremony appraising experts for contribution in the quality field. Relationships and communication we
consider being a part of quality for future. 

Join online

Sincere invitations and looking forward to seeing!

Team of Slovak Society for Quality