Q-profes: KVALITA A VEREJNÁ SPRÁVA

Verejná správa na Slovensku čelí aktuálne dôležitým výzvam. Mimoriadne zmeny v dynamicky sa meniacom prostredí si vyžadujú čoraz osobitejšie inovatívne prístupy. Dotácie, projekty, programové rozpočty, stratégie a odpočty, prieskumy verejnej mienky, intenzívna spätná väzba, ochrana a sprístupňovanie informácií, trvalý rozvoj zamestnancov pre efektívne procesy víria v hlavách vedúcich zamestnancov v každodennej snahe zabezpečovania plnenia požiadaviek.

Q-profes, na ktorý Vás pozývame, je platformou pre všetkých, ktorí s podporou alebo bez nej hľadajú možnosti efektívnejšieho fungovania organizácií. Pre všetkých, ktorí budujú vlastné systémy manažérstva, alebo zavádzajú zlepšovanie založené na samohodnotení. Pre všetkých, ktorým záleží na zlepšovaní výkonnosti a kvality poskytovaných verejných služieb. Q-profes je mimoriadna príležitosť na networking a získanie cenných praktických poznatkov o najnovších trendoch a vývoji v oblasti zavádzania a rozvoja kvality v organizáciách verejných služieb. Je to vynikajúca príležitosť na networking a získanie cenných poznatkov o najnovších trendoch a vývoji v tomto odvetví.

Srdečne Vás pozývame na podujatie a tešíme sa na Vašu účasť.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalituPROGRAM
08:00 – 08:30 Registrácia a ranná káva
08.30 – 10.30 Otvorenie
                         Ako ďalej: Možnosti podpory rozvoja kvality organizácii verejnej správy po skončení národného projektu
                         Anna Budiaková, riaditeľka, Odbor kvality a projektového riadenia, ÚNMS SR
                         Zavádzanie systému manažérstva kvality v podmienkach Správy rezerv
                         Conchita Richterová, metodička modelu CAF tímu, Správa štátnych hmotných rezerv
                         Implementácia modelu CAF v podmienkach Slovenskej inšpekcie životného prostredia
                         Michal Kortiš, vedúci oddelenia, metodik modelu CAF,
                         Slovenská inšpekcia životného prostredia
                         Vykročenie do neznáma....
                         Ing. Janka Fedorová, riaditeľka, Stredná odborná škola Pruské 294
                         Diskusia
10.30 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.30 Model CAF v podmienkach Mestského úradu v Nitre
                         Monika Reiskupová, metodička modelu CAF, Mestský úrad v Nitre
                         Personálno-procesný audit verzus ISO 9001 (podľa návodu na aplikáciu ISO 18091 v samosprávach)
                         Adriana Zelená, konzultant a certifikačný audítor, SSK
                         Diskusia
12.30 – 13.30 Obed a káva
13.30 – 15.30 Východiská zavádzania procesného riadenia v podmienkach verejnej správy
                         Róbert Petík, finančný manažér a člen CAF tímu, Národná implementačná a koordinačná autorita, Úrad vlády SR
                         Skúsenosti s tvorbou a implementáciou stratégie riadenia ľudských zdrojov na Ministerstve životného prostredia SR
                         Martin Štuller, Osobný úrad, Ministerstvo životného prostredia SR
                         Diskusia
15.30               Záver

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Miesto konania:  KAFÉ LAMPY, Černyševského 3761, Petržalka - Bratislava
Termín konania: 19. jún 2023
Rokovací jazyk:   slovenský
Prihlášky:            počet miest obmedzený!
                             On-line prihlášku nájdete na www.ssk.sk alebo zašlite vyplnenú záväznú prihlášku e-mailom na adresu konferencie@ssk.sk.
                             Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 15. júna 2023.*
Kontakt:              Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, e-mail: ssk@ssk.sk, tel. č. 0905 223 744

Online prihláška:

Prihlásiť sa online