Projekty

Ministerstvo školstva SR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu realizovalo projekt „ Metodika CAF a príprava samohodnotenia – školenia pre MŠ SR, vysoké školy a univerzity“. Cieľom projektu bola realizácia školení o modeli CAF pre zástupcov MŠ SR, VŠ a UNI a podpora pri jeho implementácii.

Metodika CAF a príprava samohodnotenia - školenia pre MŠ SR, vysoké školy a univerzity

Ministerstvo školstva SR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu realizovalo projekt „ Metodika CAF a príprava samohodnotenia – školenia pre MŠ SR, vysoké školy a univerzity“. Cieľom projektu bola realizácia školení o modeli CAF pre zástupcov MŠ SR, VŠ a UNI a podpora pri jeho implementácii.

CAF školenia pre vysoké školy a univerzity

Ministerstvo školstva SR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu realizovalo projekt "CAF školenie pre vysoké školy a univerzity". Cieľom projektu bolo pripraviť skupinu hodnotiteľov (a lektorov) modelu CAF z radov VŠ/UNI, aby sa títo zamestnanci aktívne podieľali na samostatnom posudzovaní implementácie modelu CAF na iných VŠ/UNI.

Analýza interinštitucionálnych vzťahov v rezorte školstva SR - procesná mapa

Ministerstvo školstva SR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu realizovalo projekt „ Analýza interinštitucionálnych vzťahov v rezorte školstva SR – procesná mapa“. Cieľom projektu bolo zhodnotenie riadenia procesov a vzťahov medzi MŠ SR a ním zriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami rezortu školstva, vypracovanie procesnej mapy interinštitucionálnych vzťahov medzi týmito organizáciami, vypracovanie konkrétnych návrhov postupov a schém vrátane rozborov činností na zavedenie systému riadenia týchto organizácií ministerstvom na princípoch procesného riadenia.

Jednotný systém hodnotenia kvality v sektore práce, sociálnych vecí a rodiny

Cieľom zadania projektu bolo navrhnúť systém kvality riadenia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR využívajúceho aplikáciu techník manažérstva kvality pre organizácie a procesy v sektore práce, sociálnych vecí a rodiny. Zadávateľom projektu bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, konzultantmi boli Slovenská spoločnosť pre kvalitu a Slovenské centrum produktivity.

Vypracovanie vzdelávacích programov pre vybrané skupiny zamestnancov MŠ SR

Cieľom zadania bolo vypracovanie rámcových vzdelávacích programov pre vybrané skupiny zamestnancov MŠ SR a ich pilotné odskúšanie na vybranej vzorke zamestnancov.

Projekt bol špecificky orientovaný na tieto cieľové skupiny MŠ SR:

·         novoprijatí zamestnanci v prípravnej štátnej službe (v adaptačnom procese),

·         predstavení a riadiaci zamestnanci,

·         zamestnanci, ktorí majú v kompetencii výkon činností, ktoré súvisia s členstvom v EÚ,

·         špecialisti riadenia ľudských zdrojov, resp. špecialisti vzdelávania.

 

Zadávateľom projektu bolo Ministerstvo školstva SR, jeho realizátorom bolo konzorcium spoločností: Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Viva educa a MASM Žilina.

Vzdelávanie pre profesionálne riadenie neziskovej organizácie

Cieľom tohto projektu bolo zvýšenie adaptability pracovníkov SSK na zabezpečenie trvalej profesionalizácie pracovnej sily s národnou aj nadnárodnou pôsobnosťou. Umožní to zvýšenie kreditu SSK vrámci národných aj medzinárodných inovatívnych projektov a účasť v odborných spolkoch, združeniach a výskumných aktivitách v oblasti kvality.

Pracovníci SSK budú preškolení podľa najnovších metód v oblastiach:

·         Fundraising;

·         Public relation;

·         Riadiace zručnosti v projektovom a strategickom manažmente;

·         Benchmarking a benchlearning;

·         Jazykové znalosti v odbornej terminológii.

SSK získala v rámci projektu odborníkmi vypracovaný plán strategického rozvoja, v ktorom bude zahrnutá celá členská základňa a v ktorom sa otvorí priestor pre získavanie nových členov spoločnosti. Projekt bol vypracovaný tak, aby výsledky priniesli dlhodobé výstupy a dopady nielen do súčasného team-buildingu, ale aj do budúcich tímov pracovníkov.