27. ročník medzinárodnej konferencie

27. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2023

Motto: Prekročenie ďalšej hranice s kvalitou

Je kvalita ešte stále technickou disciplínou alebo filozofiou postavenou na hodnotovej orientácii firmy, spoločenstva, jednotlivca? Kladieme si ešte vôbec otázky a hľadáme na ne odpovede, alebo sme akceptovali nastavené mechanizmy riadenia a pravidlá pre opakované naplnenie očakávaní zainteresovaných strán?

Asi sme v rámci predošlých konferencií otvorili Pandorinu skrinku a teraz sa neustále vraciame k témam ako Kvalita 4.0, agilita, spoločenská zodpovednosť... Navyše sme si za posledné obdobie naložili aj nové témy ako reziliencia, vzdialené riadenie kvality, digitalizácia...

Pridajte sa k nám, zapojte sa do reflexie na aspoň časť zo širokého rozsahu tém súvisiacich s kvalitou života v tejto zvláštnej dobe. Prekročme ďalšiu hranicu s kvalitou.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalituProgram konferencie a organizačné pokyny nájdete na priložených odkazoch: 

Organizačné pokyny: 
Miesto konania: Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry
Termín konania: 30. November 2023 – 01. December 2023
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický
Prihlášky: on-line prihláška na konferenciu:

Prihlásiť sa online

alebo zašlite vyplnenú záväznú prihlášku e-mailom na adresu konferencie@ssk.sk. Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 

27. Annual International conference commemorating World Quality Day and European Quality Week 2023

Motto: Passing the Next Frontier with Quality

Is quality still technical discipline or is it a philosophy built upon the value orientation of the company, society, individual? Do we ask the questions, yet a do we look for answers? Or did we accept set management mechanisms and rules for repeated fulfillment of stakeholders expectations?

It seems like we have opened Pandora’s box in our previous conferences and now we turn back to the topics as Quality 4.0, Agility, Social responsibility... On top of these we have loaded more items on our shoulders such as Resilience, Remote Quality Management, Digitalization...

Please join us in reflection on at least some of the wide range of topics related to Quality of Life in this peculiar time period. Pass the Next Frontier with Quality.

Sincere invitations and looking forward to seeing you from the Team of Slovak Society for Quality.

You can find the conference program and organizational instructions by clicking on the link: 


Špeciálny obsah