Politika, ciele, vízia

Poslanie

Podporovať stratégie rozvoja kvality výroby a poskytovania služieb, kvality trvalo udržateľného rozvoja celej spoločnosti založeného na princípoch spoločenskej zodpovednosti, ako aj napomáhať pri motivácii zainteresovaných strán k napĺňaniu tohto poslania.

Mission

Support and deploy strategies for development of products and services quality, sustainable development of the whole society based on the principles of social responsibility, involving stakeholders to fulfillment of this mission.

Hlavné priority SSK

Hlavné priority:

Zvyšovanie kvality života

 • Etika a spoločenská zodpovednosť v organizáciách
 • Etika a spoločenská zodpovednosť v podnikaní a pri zavádzaní systémov manažérstva

Podpora rozvoja výnimočnosti slovenských organizácií a napomáhanie zvyšovaniu ich konkurencieschopnosti

            • Spolupráca s organizáciami ústrednej štátnej správy
            • Spolupráca s odbornými združeniami
            • Spolupráca s vodcami v podnikateľskom prostredí
            • Podpora prístupu k európskym projektom podporujúcim rozvoj kvality
            • Spolupráca s európskymi organizáciami v oblasti kvality a rozvíjanie spolupráce nad rámec E
         • Odborná garancia pri súťažiach kvality, podpora súťaživosti v oblasti kvality
         • Podpora a spolupráca pri súťaži Top manažéri kvality
         • Podpora plnenia Národného programu kvality SR
         • Nominácia odborníkov do európskej súťaže EQL – European Quality Leader
         • Rozvoj systémov manažérstva a Integrovanie manažérskych systémov v podnikateľskej sfére
         • Spoločenská zodpovednosť ako súčasť zavádzaných manažérskych systémov a modelovň
         • Navrátenie vážnosti certifikácie za účelom skutočnej podpory kvality pomocou certifikácie systémov a inšpekčnej činnosti
        1. Podpora realizácie princípov Európskej charty kvality v podmienkach Slovenskej republiky

         Aktívna spolupráca v oblasti kvality s partnerskými odbornými organizáciami, združeniami a spoločnosťami príbuznými SSK

         Zvyšovanie povedomia o kvalite u odbornej a laickej verejnosti a s tým spojená mediálna podpora

        • Zvýšenie informovanosti v oblasti kvality
        • Organizácia fór a odborných workshopov
        • Sociálne siete, tvorba on-line prezentácií a podpora aktívnej komunikácie
        • Vytvorenie predpokladov na trvalé zlepšovanie úrovne manažérskej spôsobilosti odborníkov na všetkých stupňoch riadenia
        • Zvyšovanie povedomia v oblasti výchovy a vzdelávania
       1. Podpora a spolupráca pri súťaži v oblasti kvality

  Spať