Podmienky členstva

Členmi spoločnosti môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré v súlade s poslaním a predmetom činnosti spoločnosti uznávajú Stanovy spoločnosti. Členstvo v spoločnosti neovplyvňuje samostatnú právnu subjektivitu členov spoločnosti.

Práva člena spoločnosti:
- zúčastňovať sa rokovaní najvyššieho orgánu spoločnosti s právom voliť a byť volený do orgánov spoločnosti,
- rozvíjať odbornú činnosť v spolupráci s ostatnými členmi a zariadeniami spoločnosti v súlade so svojim poslaním a poslaním spoločnosti,
- využívať odborné, technické, informačné, poradenské a iné dohodnuté služby poskytované spoločnosťou za zvýhodnených podmienok,
- požadovať sprostredkovanie spolupráce s ostatnými členmi a partnerskými organizáciami spoločnosti,
- zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných spoločnosťou alebo inými spolupracujúcimi organizáciami za zvýhodnených podmienok,
- podávať pripomienky, návrhy a sťažnosti na činnosť spoločnosti.

Povinnosti člena spoločnosti:
- dodržiavať Stanovy spoločnosti,
- uhradiť spoločnosti členský príspevok,
- posilňovať spoločenské postavenie spoločnosti.

Spať