Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

Zorganizujeme pre Vás interné školenie.  Kurz po konzultácii prispôsobime potrebám a metodike Vášho podniku a praktickým výkonom interného auditu.

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť a odbornú kvalifikáciu pre vykonávanie interných auditov podľa normy STN EN ISO 19011:2012 pre systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Kurz je určený pre jednotlivcov, alebo podnikové skupiny, ktoré  sa chcú zoznámiť s aplikáciou noriem (ISO 9001 a ISO 19011) a metodikou vykonávania interných auditov,  chcú si zvýšiť / aktualizovať  odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Čítať viac

FMEA a stručný prehľad praktických nástrojov manažérstva rizík

termín v príprave

Kurz je určený pre túto cieľovú skupinu:

  • Manažéri a špecialisti organizácie, zodpovední za včasnú identifikáciu, evidenciu  a následnú kvantifikáciu existujúcich problémov a rizík.
  • Špecialisti organizácie, vytvárajúci  systémové predpoklady pre rýchlu a zmysluplnú štandardizáciu preventívnych opatrení.
  • Vedúci a členovia FMEA tímov.

Online prihláška na školenie

Čítať viac

Model výnimočnosti EFQM a jeho implementácia

Termín konania: 25.-26. September 2019

Miesto konania:   Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie slúži na objasnenie základov komplexného manažérstva kvality a metodiky postavenej na modeli výnimočnosti EFQM, vysvetliť princípy výnimočnosti a ich aplikáciu na konkrétne organizačné prostredie. Účastník získa prehľad v požiadavkách kladených na výnimočné organizácie, ale aj v potenciálnych nástrojoch použiteľných pri budovaní výnimočnosti v konkrétnej organizácii.  

Čítať viac

Prechod na novú normu ISO 9001:2015

Termín konania: 19. September 2019

Miesto konania: Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie objasňuje rozsah požiadaviek normy ISO 9001:2015 a ich efektívne implementovanie v organizácií. Účastník získa prehľad o požiadavkach normy a zásady pre ich zavedenie v organizácií a základné nástroje pre efektívne riadenie svojho systému.

Čítať viac

R-FMEA - reverzná FMEA

Termín konania: 11.-12. September 2019

Miesto konania:  Bc škola, Košice

Školenie je zamerané na identifikáciu relevantných požiadaviek štandardov IATF 16949, rekapitulovanie klasickej FMEA (DFMEA a PFMEA) v prepojení s Control plánom a pracovnými inštrukciami. Ďalej je školenie zamerané na interpretáciu možných prístupov k aktualizácii FMEA, na prezentovanie R-FMEA ako nástroja pre aktualizáciu FMEA, intrerpretovanie kontrólneho listu pre R-FMEA, a v neposlednom rade na demonštrovanie použiteľnosti R-FMEA na praktických príkladoch.

Čítať viac

Kultúra kontinuálneho zlepšovania TOYOTA KATA

Termín konania: v príprave

Miesto konania: v príprave

Školenie objasňuje princípy kontinuálneho zlepšovania prístupom Toyota. Toyota je dôkazom toho, že konkurenčná výhoda a dlhodobé prežitie nie je len o finančných cieľoch, ale o návyku zlepšovania a schopnosti prispôsobovať sa zmenám. Cieľom kultúry kontinuálneho zlepšovania je prístup "učiť sa" ako zlepšiť procesy na základe hlbšieho poznania a pochopenia. Účastník školenia získa potrebné vedomosti k vykonávaniu koučovania a systematického zlepšovania. Disciplína prerastá v návyk, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zlepšovania. Naučí sa ako expermentálnym prístupom v podmienkach neistoty inovovať a zlepšovať procesy na dennej báze. Súčasťou školenia je i zadanie, na ktorom si môžu účastníci overiť získané vedomosti.

Čítať viac

POŽIADAVKY ISO 9001:2015 A IATF 16949:2016

Termín: podľa dohody 2 dni

Miesto: priamo v organizácii

Pre bližšie informácie čítajte ďalej

Čítať viac