Národný program kvality

Národny program kvality SR na obdobie rokov 2013 – 2016

Vláda Slovenskej republiky dňa 16. októbra 2013 schválila Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2013 – 2016 (NPK SR) a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako koordinátora štátnej politiky kvality v Slovenskej republike.

NPK SR vychádza z vyhodnotenia NPK SR na obdobie 2009 – 2012 a na základe výsledkov vyhodnotenia z tohto obdobia je naformulovaná vízia, poslanie a strategické zámery na obdobie 2013 – 2016 v súlade s dlhodobou stratégiou a so strategickými dokumentmi a verejnými politikami EÚ, SR a s cieľmi konkrétnych ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.


Poslanie:
NPK SR ako podpora rozvoja kvality práce, kvality produkcie, služieb a propagácie pre trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach spoločnosti na Slovensku.

Vízia:
Spoluvytvárať v SR prostredie, v ktorom bude kvalita trvalou súčasťou všetkých oblastí života spoločnosti i jednotlivých občanov.

Prioritné oblasti NPK SR:

  • konkurencieschopnosť priemyselných a stavebných podnikateľských subjektov
  • kvalita potravín a poľnohospodárskych surovín
  • kvalita a ochrana spotrebiteľa
  • kvalita v cestovnom ruchu, hotelierstve, kúpeľníctve a gastronómii
  • kvalita v životnom prostredí
  • kvalita vo vzdelávaní
  • kvalita v obchode
  • kvalita v rezorte zdravotníctva, práce, sociálnych vecí
  • kvalita vo verejnej správe

Strategické zámery predstavujú z pohľadu Rady NPK SR prehľad najdôležitejších aktivít, ktorými sa budú rezorty, samospráva, podnikateľské a iné zoskupenia, školy, poradenské a vzdelávacie organizácie i neziskový sektor vo svojej každodennej práci a vo vzťahu ku kvalite prioritne zaoberať. Pozícia Rady je v tomto smere iniciatívna, koordinačná a poradná. Rada nezasahuje jednotlivým zainteresovaným stranám do ich kompetencií, ale zaisťuje synergiu uvedených aktivít.

Bližšie informácie

Spať