Model EFQM

Model výnimočnosti EFQM je nástroj určený ku komplexnému posudzovaniu firmy a jej výkonu, známy tiež pod označením EFQM Excellence Model. Zdôrazňuje úlohu vodcovstva v podniku, použitú stratégiu a plánovanie, pôsobenie na pracovníkov, využívané zdroje a partnerstvá ako aj základné predpoklady dobrého fungovania procesov. Výsledkom týchto procesov, je vzťah so zákazníkmi, pracovníkmi ako aj vzťah k spoločnosti, čo predstavuje výsledky kľúčových činností podniku. Rešpektuje princípy, z ktorých najväčší dôraz sa kladie na princíp kontinuálneho zlepšovania. Neustále zlepšovanie sa týka všetkých podnikových činností, ktoré je možné dosiahnuť pomocou dostupných moderných manažérskych metód a osvedčených praktík.

Vznikol v spolupráci so zakladateľmi Európskej nadácie pre kvalitu (European Foundation for Quality Management - EFQM) v roku 1988. Hlavným motívom bola snaha obnoviť a posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov voči americkým a japonským firmám na globálnom trhu.

Model výnimočnosti EFQM poskytuje:

 • štruktúrovaný prístup k zlepšovaniu podnikania,
 • metodológia použiteľná pre všetky úrovne organizačných jednotiek,
 • zlepšovanie zamerané na slabé miesta,
 • samohodnotenie založené na faktoch,
 • prostriedok vzdelávania ľudí v organizácii,
 • prostriedok na podporu iniciatívy zamestnancov,
 • podpora tímovej práce,
 • nástroj diagnostiky a merania výkonnosti,
 • pravidelné hodnotenie trendov výkonnosti,
 • pravidelné porovnávanie sa s inými – benchmarking,
 • nezávislá spätná väzba pre organizáciu.

9 kritérií modelu výnimočnosti EFQM

Štruktúra deviatich kritérií identifikuje hlavné aspekty, ktoré si vyžadujú pozornosť pri akejkoľvek analýze podniku. V rámci každej z týchto oblastí sa identifikuje zoznam kritérií. Kritériá udávajú hlavné výstupy, ktoré treba posúdiť pri hodnotení podniku.

Logika modelu je pomerne jednoduchá. Vychádza z predpokladu, že vynikajúce výsledky organizácie môžu byť dosiahnuté len za podmienky maximálnej spokojnosti externých zákazníkov, spokojnosti vlastných zamestnancov a pri rešpektovaní okolia. Tieto efekty, súhrnne označované ako výsledky, sú však podmienené precíznym zvládnutím a riadením procesov, čo vyžaduje nielen vhodne definovanú a rozvíjanú politiku a stratériu, ale aj prepracovaný systém riadenia všetkých zdrojov a budovanie partnerských vzťahov. Zatiaľ čo prvých 5 (predpokladových) kritérií doporučuje, ako by sa malo v organizácii postupovať, kritériá výsledkov ukazujú, čo bolo dosiahnuté.

Kritériá predpokladov

Kritériá výsledkov

Metodika RADAR

Logika RADAR - srdcom hodnotenia modelu výnimočnosti EFQM je metodika hodnotenia označovaná ako RADAR, ktorá sa skladá zo štyroch zložiek:

Results - VÝSLEDKY

Approach - PRÍSTUP

Deployment - ROZŠÍRENIE

Assessment & Review - HODNOTENIE A PRESKÚMAVANIE

Tieto logické väzby od organizácie vyžadujú:

 • určovať výsledky, ktoré si kladie za cieľ ako súčasť procesu vlastnej politiky astratégie. Výsledky odrážajú ako finančné, tak aj prevádzkové činnosti organizácie, vrátane vnímania zainteresovanými stranami „R“,
 • v súčasnosti aj vbudúcnosti plánovať a rozvinúť integrovaný súbor prístupov na zabezpečenie výsledkov „A“,
 • systematickým spôsobom rozšíriť prístupy, aby sa zabezpečila ich plná implementácia „D“,
 • na základe hodnotenia apreskúmania prístupov založených na dosiahnutých výsledkoch avzdelávacích aktivitách stanoviť priority, plánovať a implementovať zlepšenia tam, kde je to potrebné „A“ a „R“.

Spať