Model CAF

Model CAF je medzinárodne uznávaný nástroj na samohodnotenie špecificky určený pre organizácie verejnej správu, tiež známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework). Vyvinutý bol na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte. Jej hlavným cieľom bolo, aby sa organizácie verejnej správy začali sa orientovať na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti, vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, aby sa zameriavali na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka/občana a aby organizácie umožňovali zamestnancom rozvíjať sa.

Model CAF je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti. Hlavným účelom modelu CAF je poskytovať jednoduchý a ľahko použiteľný koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách Európy.

Zavedenie modelu CAF ako systému hodnotenia manažérstva kvality v Slovenskej republike prispieva k reforme a zlepšeniu výkonnosti celej štátnej správy. Súčasne je výrazom celkového dynamického vývoja krajiny. Aj skúsenosti s modelom CAF ukazujú, že reformy verejnej správy prebiehajú niekedy veľkými, inokedy malými postupnými krokmi.

Prečo model CAF?

 • hodnotenie založené na faktoch
 • dôležité sú poznatky získané z diskusie členov CAF tímu
 • prostriedok pre dosiahnutie zhody smeru riadenia a konsenzu o tom, čo je treba urobiť pre zlepšenie organizácie
 • hodnotenie podľa súboru 9 kritérií a ďalších subkritérií slúži na zistenie silných a slabých stránok organizácie smerujúcich k formulácii námetov na trvalé zlepšenie organizácie
 • prostriedok pre meranie pokroku
 • väzba medzi krátkodobými cieľmi a podpornými stratégiami a procesmi
 • optimálny prostriedok na zlepšenie tej oblasti, ktorá najviac zaostáva
 • príležitosť pre presadenie a zdieľanie praxe v rôznych oblastiach a s inými organizáciami
 • prostriedok, ktorý zapája zamestnancov do procesu hodnotenia kvality organizácie
 • prostriedok pre začlenenie rôznych názorov zamestnancov do procesu skvalitňovania
 • ukazuje verný obraz stavu organizácie
 • priame kladenie otázok a následné hľadanie odpovedí – konfrontácia

Národná cena SR za kvalitu

Súťaž Národná cena SR za kvalitu (ďalej súťaž) je založená na dôslednom a objektívnom overovaní efektívnosti a kvality všetkých činností organizácie.

Súťaž je založená na hodnotení podľa modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF (Common Assessment Framework) a hodnotí ako výsledky organizácie (spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, prínosy pre spoločnosť a kľúčové výsledky výkonnosti) zodpovedajú predpokladom, vytvoreným vrcholovým manažmentom organizácie prostredníctvom stratégie a plánovania, manažérstvom ľudských zdrojov, partnerstiev, finančných prostriedkov, systémov manažérstva a procesov. Správne využívanie týchto prvkov manažérstva organizácie vedú organizácie k vynikajúcim finančným aj nefinančným výsledkom. Model výnimočnosti EFQM je určený pre organizácie podnikateľskej sféry i verejnej správy a model CAF (Spoločný systém hodnotenia kvality) je primárne určený akémukoľvek typu organizácie verejnej správy.

Cyklus priebehu súťaže je jednoročný. Súťaž je vyhlásená v novembri predchádzajúceho roku počas Európskeho týždňa kvality v Slovenskej republike a končí slávnostným vyhlásením výsledkov v novembri príslušného roka. Súťaž sa riadi štatútom ako hlavným programovým dokumentom, ktorý formuluje vzťahy medzi jednotlivými účastníkmi a partnermi súťaže.

Súťaž ponúka:

- nástroj hodnotenia systémov manažérstva organizácie prostredníctvom:

 • posúdenia aktivít v komplexnom zabezpečovaní systému manažérstva zameraného na výsledky a priority,
 • motivovania pracovníkov k úsiliu o trvalé zlepšovanie systému manažérstva a profesionálny rozvoj,
 • zhodnotenia efektívnosti a kvality činnosti organizácie.

- ocenenie výsledkov systémov manažérstva organizácie prostredníctvom:

 • zhodnotenia dosiahnutej miery komplexného manažérstva kvality (TQM) v organizácii,
 • konkrétneho dôkazu pre zákazníkov o plnení ich potrieb a očakávaní,
 • posilnenia postavenia organizácie na domácich a zahraničných trhoch.

Súťaž je každoročne vyhlasovaná koordinátorom štátnej politiky kvality v Slovenskej republike, Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a do roku 2008 metodicky a organizačne súťaž zabezpečovala Slovenská spoločnosť pre kvalitu. Od roku 2009 Cenu zabezpečuje UNMS SR samostatne. Posudzovanie výsledkov jednotlivých záujemcov o cenu v rámci súťaže odborne sa zúčastňujú aj niektorí členovia SSK.

Spať