Certifikácia osôb a systémov / Personnel and Systems Certification

Certifikačný orgán pre osoby - SSK (COPO-SSK)

Hlavným prvkom manažérstva firmy sa v súčasnom efektívnom podnikaní stala kvalita. Kvalifikovaný personál je preto predpokladom úspešného podnikania a konkurenčnej schopnosti na domácich a zahraničných trhoch.

Jednou z hlavných foriem overenia kvalifikácie personálu v oblasti systémov manažérstva kvality a environmentálnych manažérskych systémov je jeho certifikácia akreditovanou organizáciou.

Proces certifikácie sa v súčasnosti stáva nielen obvyklou požiadavkou zákazníka pri uzatváraní dohôd a prostriedkom trvalého zlepšovania podnikateľských aktivít, ale predovšetkým zvyšovania konkurenčnej schopnosti firmy.

COPO-SSK je nezisková organizácia akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa STN EN ISO/IEC 17024. S prihliadnutím na zhodu požiadaviek s Harmonizovanou schémou pre certifikáciu osôb získal COPO-SSK aj Recognition Certificate EOQ – Európskej organizácie pre kvalitu umožňujúci navrhovať certifikáty EOQ.

kontakty:

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE OSOBY - SSK
Sládkovičova 9
010 01 Žilina

Ing. Ľubomír BUŠFY, CSc.
vedúci certifikačného orgánu
mobil: 0903 807 417

Andrea BLAHOVÁ
tajomníčka certifikačného orgánu

telefón/fax: +421 (0) 41 7233 014
e-mail: copo@ssk.sk

získanie certifikátu:

COPO-SSK po úspešnom absolvovaní skúšok udeľuje certifikáty v týchto kategóriách:

Systémy manažérstva kvality:

QMT – technik kvality
QM – manažér systémov kvality
QA – audítor kvality
OHSAS - audítor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Environmentálne manažérske systémy:

M–EMS – manažér environmentálnych manažérskych systémov
A-EMS – audítor environmentálnych manažérskych systémov

Certifikáty pre manažérov systémov kvality a manažérov environmentálnych systémov ako aj pre audítorov sú udeľované na obdobie tri roky.

Certifikáty, ktoré udeľuje COPO-SSK pre systémy manažérstva kvality a environmentálne manažérske systémy umožňujú na základe odporúčania získať aj príslušné certifikáty EOQ a to bez doplňujúcich skúšok.

1. Kvalifikačné požiadavky QM (QMT)

Kvalifikácia QM - manažér systémov kvality vyžaduje znalosť noriem kvality a schopnosť zavádzania a riadenia systémov manažérstva kvality, aplikáciu štatistických metód pre kvalitu, metódy zabezpečovania a zlepšovania kvality, informačných systémov manažérstva kvality, základov spoľahlivosti a nákladov na kvalitu.

Manažér systémov kvality (QM) má byť schopný realizovať uvedené činnosti bez rozdielu veľkosti organizácie, vrátane auditov výrobkov a procesov, ako aj auditov u dodávateľov. Technik kvality (QMT) má byť schopný realizovať uvedené činnosti pre malé a stredné podniky bez požiadavky vykonávať audity u dodávateľov.


Požiadavky na vzdelanie a prax:

Vysokoškolské vzdelanie technického, prírodovedného, alebo ekonomického smeru aminimálne dvojročná prax v realizácii systému manažérstva kvality. Pre absolventov stredoškolského štúdia rovnakých odborov ako pri vysokoškolskom štúdiu sa vyžaduje prax min. 2 roky v oblasti realizácie systémov manažérstva kvality.

Uchádzači o certifikát QM a QMT musia preukázať buď:

· úspešne absolvované vzdelávanie pre systémy manažérstva kvality u certifikovanej vzdelávacej organizácie v rozsahu minimálne 140 hodín, alebo

· vysokoškolské štúdium špecializované na systémy manažérstva kvality v rozsahu min. 140 hodín.

Uchádzač o certifikát QM a QMT predloží najneskôr týždeň pred termínom skúšky písomnú prácu (projekt) v rozsahu cca 20 strán, riešiaci konkrétnu problematiku systému manažérstva kvality vo firme. Výber témy je vhodné konzultovať s vedením COPO - SSK.


2. Kvalifikačné požiadavky QA

Kvalifikácia QA - audítor kvality vyžaduje znalosti a schopnosti požadované pre kategóriu QM. Ďalej znalostí národných a medzinárodných noriem kvality, spôsobu certifikácie a osvojenia požiadaviek normy STN EN ISO 19011 „Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo systému environmentálneho manažérstva .“ Audítor musí ovládať spôsoby realizácie auditov, ich organizáciu a priebeh, návrhy nápravných opatrení, hodnotenie výsledkov auditov, opakovanie auditov a výkon dohľadu. Audítor si má udržiavať svoju spôsobilosť aktualizáciou poznatkov nových techník, postupov a procesov.

Kvalifikácia QA - audítor kvality vyžaduje znalosti a schopnosti požadované pre kategóriu QM. Ďalej znalostí národných a medzinárodných noriem kvality, spôsobu certifikácie a osvojenia požiadaviek normy STN EN ISO 19011 „Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo systému environmentálneho manažérstva .“ Audítor musí ovládať spôsoby realizácie auditov, ich organizáciu a priebeh, návrhy nápravných opatrení, hodnotenie výsledkov auditov, opakovanie auditov a výkon dohľadu. Audítor si má udržiavať svoju spôsobilosť aktualizáciou poznatkov nových techník, postupov a procesov.


Požiadavky na vzdelanie a prax:

Vysokoškolské vzdelanie technického, prírodovedného alebo ekonomického smeru a minimálne dvojročná prax v realizácii systému manažérstva kvality. Pri absolvovaní stredoškolského štúdia rovnakých odborov ako pri vysokoškolskom štúdiu sa vyžaduje prax 6 rokov, z toho min. 4 roky v oblasti realizácie manažérstva kvality. Uchádzači o certifikát QA predložia naviac doklad o úspešnom absolvovaní vzdelávania QM a osobitného vzdelávania pre audítorov kvality minimálne v rozsahu 40 hodín. Podmienkou pre vydanie certifikátu QA, je výkon minimálne 5 auditov v rozsahu 20 auditodní vo funkcii posudzovateľ alebo vedúci posudzovateľ. Za predpokladu, že uchádzač doplní počet požadovaných auditov až po skúškach, bude mu certifikát vydaný po splnení tejto povinnosti.
Osobný certifikát QA sa vydáva s platnosťou 3 roky.

3. Kvalifikačné požiadavky A-OHSAS

Predpokladom pre získanie osobného certifikátu je úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia ako aj doplnkového špecializovaného vzdelávania v oblasti BOZP v rozsahu 120 hod. a nadväzujúceho vzdelávania pre audítorov v rozsahu min. 40 hod., ktoré realizuje certifikovaná organizácia pre vzdelávanie. Obsah vzdelávania musí pokrývať požiadavky realizácie systému manažérstva ochrany bezpečnosti pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2008. Výnimku z absolvovania vysokoškolského vzdelania môže vedúci CO povoliť v prípade, že uchádzač má prax v oblasti BOZP u sttredne veľkej, alebo veľkej firmy dlhšiu ako 10 rokov.

Požiadavky na vzdelanie a prax:

Audítor BOZP má ovládať požiadavky uplatňované pre manažérstvo BOZP v zhode s požiadavkami STN OHSAS 18001:2008. Uchádzač má mať viac ako štvorročnú prax, z toho min. 3 roky v oblasti manažérstva BOZP. Predpokladom pre udelenie osobného certifikátu audítor systémov manažérstva BOZP sú praktické skúsenosti pri výkone 4-roch externých auditov/previerok vo funkcii audítor alebo pozorovateľ pod vedením vedúceho audítora v rozsahu nie menej ako 20 auditodní. Audítor BOZP musí zabezpečiť požiadavky podľa STN EN ISO 19011:2003 a ovládať s priehliadnutím na absolvované špeiclaizované vzdelávanie všetky techniky realizácie OHSAS 18002:2005.

Certifikáty QMT, QM a QA udeľované Európskou organizáciu pre kvalitu (EOQ):

COPO-SSK získala Recognition Certificate EOQ s právom navrhovať udelenie príslušných certifikátov EOQ Quality System Manager a EOQ Quality Auditor , A-OHSAS Audítor systémov manažérstva BOZP, a to bez ďalšej skúšky. Základnou podmienkou pre udelenie európskeho certifikátu je udelenie národného certifikátu od COPO-SSK. Obdobie platnosti certifikátov EOQ je zhodné s platnosťou národných certifikátov pre osoby.

Základnou podmienkou pre všetky kategórie certifikátov je splnenie kvalifikačných požiadaviek, predovšetkým špecializovaného vzdelávania.

Certifikáty QM

a) podanie prihlášky na skúšku
b) zaplatenie poplatku
c) predloženie projektu (napr. rozpracovanie prvku SMK)

Účasť na skúške sa skladá z:

písomného testu
obhajoby projektu
ústnej skúšky

Po úspešnej skúške odovzdá predseda skúšobnej komisie uchádzačovi certifikát. Jeho platnosť je 3 roky.

Certifikáty QA

a) podanie prihlášky na skúšku
b) zaplatenie poplatku

Účasť na skúške sa skladá z:

písomného testu
simulovaného auditu na predloženej prípadovej štúdii
ústnej skúšky

Po úspešnej skúške odovzdá predseda skúšobnej komisie uchádzačovi certifikát. Jeho platnosť je 3 roky.

Recertifikácia

Pred uplynutím doby platnosti osobného certifikátu má držiteľ možnosť požiadať o predĺženie platnosti certifikátu na ďalšie trojročné obdobie (opakovaná certifikácia - recertifikácia). Žiadosť podáva uchádzač 3 mesiace pred skončením platnosti certifikátu. Podmienkou recertifikácie je, že držiteľ certifikátu počas doby jeho platosti plnil požiadavky uvedené v Informácii pre držiteľov certifikátu - recertifikácia, ktoré dostane pri prevzatí certifikátu.

Recertifikáciu vykonáva COPO - SSK nasledovnými spôsobmi:
- recertifikácia s opakovaním certifikačnej skúšky v plnom rozsahu
- recertifikácia formou skrátenej certifikačnej skúšky
- recertifikácia bez opakovania certifikačnej skúšky.

Podmienky na jednotlivé spôsoby recertifikácie konzultujte na kontaktnej adrese certifikačného orgánu COPO - SSK.

Certifikačný orgán pre osoby – COPO – SSK vspolupráci c CZECH and SLOVAK TESTING BOERD, o.s. uskutočňuje certifikáciu testerov softwéru avývojárov softwéru podľa nasledovných podmienok:

Príprava skúšky

1. Interval skúšky je 1x štvrťročne pri organizovaní CaSTB.

2. Poskytovatelia tréningov organizujú skúšky spolu stréningami podľa    záujmu.

3. Žiadosť ovykonanie skúšok musí obsahovať dátum, čas, miesto konania skúšky a odhadovaný počet uchádzačov a musí byť medzi organizátorom a COPO – SSK odkomunikovaná najneskôr 20 kalendárnych dní pred plánovaným termínom skúšky.

4. Najneskôr 5 pracovných dní pred začatím skúšky musia byť vCOPO – SSK predložené organizátorom skúšky jednotlivé prihlášky uchádzačov, ktoré budú obsahovať informácie o

a) žiadateľovi:
· meno, priezvisko, dátum narodenia aadresu žiadateľa

b) platcovi certifikácie (v prípade súkr. osoby údaje ožiadateľovi):
· názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ abankové spojenie

5. Vstupné podmienky uchádzača:

a) Čestné prehlásenie ominimálne 6 mesačnej praxi voblasti IT, softvérovom testovaní, vývoji softvéru alebo doklad oukončenom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa.
b) Absolvované kurzy aškolenia súvisiace stestovaním softvéru

6. Vprípade, že niektorý uchádzač nebude mať uhradený poplatok včase konania skúšky, nebude mu odovzdaný certifikát ani vprípade jej úspešného absolvovania.

7. Minimálny počet prihlásených uchádzačov na skúšku je 6.

V priebehu skúšky:

1. Skúška trvá 60 minút.

2. Skúška pozostáva zo 40 otázok typu viacnásobný výber (4 možnosti: a, b, c, d).

3. Skúška je výhodnotená ako úspešná vprípade že min. 26 otázok (65%) je označených avyhodnotených správne.

4. Otázky sú starostlivo vyberané aposudzované CaSTB zpohľadu jednoznačnosti, pochopiteľnosti, jasného výkladu otázok aj odpovedí. Pri vypracovaní otázok nie sú povolené žiadne ďalšie vyjasňovacie ani doplňujúce otázky.

5. Počas testu nie je dovolená žiadna komunikácia medzi uchádzačmi, komunikácia sCOPO – SSK, odborným garantom CaSTB resp. školiteľom alebo zástupcom tréningovej spoločnosti.

6. Školiteľ alebo zástupca tréningovej spoločnosti nesmie za žiadnych okolností nahliadať do skúšok askúšobných otázok ani nijako napomáhať uchádzačom pri vypĺňaní testu.

7. Vprípade, že sa uchádzač nezúčastní na skúške, nemá nárok na vrátenie poplatku za skúšku.

Vyhodnotenie skúšky:

1. skúška je vyhodnotená priamo na mieste okamžite po ukončení času stanoveného pre riešenie otázok.

2. Vprípade úspešnosti skúšky dostáva priamo na mieste uchádzač potvrdený vydaný platný certifikát priamo od zástupcu Certifikačného orgánu pre osoby pri Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

Iné:

1. Platnosť certifikátu sú 3 roky. Recertifikácia je možná znovupreskúšaním alebo môže byť udelená bez preskúšania COPO – SSK na základe objektívne vyhodnotiteľného profesionálneho pôsobenia vdanej oblasti.

Cena za služby na požiadanie.

Spať