CENA SSK

 
Slovenská spoločnosť pre kvalitu v snahe vyjadriť poctu a ocenenie práce výnimočných osobností pôsobiacich v oblasti kvality udeľuje
  • Cenu SSK za mimoriadny prínos k rozvoju kvality na Slovensku,
  • Cenu za rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti kvality.

Cena je najvyšším individuálnym ocenením jednotlivcov za mimoriadny prínos k rozvoju kvality na Slovensku.
  • Pripravujeme aktualizáciu prehľadu ocenených.
OCENENÉ OSOBNOSTI 2015
  • prof. Ing. Miroslav. Zafka, DrSc.
  • prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.
  • Ing. Jozef Grauzeľ, CSc.
  • doc. Ing. Ján Jasovský CSc.
  • Ing. Michal Ľach
  • Ing. Alexander Tomčík
  • Ing. Miroslav Jedlička

prof. Ing. Miroslav. Zafka, DrSc., dlhoročný predseda SSK, jeden zo zakladateľov SSK, spoluzakladateľ a odborný garant SSK COPO.
Za celoživotný prínos k rozvoju kvality oblasti praktickej, teoretickej, metodickej aj inštitucionálnej.

Miroslav Zafka (4. augusta 1929); elektrotechnik, pedagóg, zameraný na skúmanie spoľahlivosti železničných zabezpečovacích systémov, pedagóg na Strojnícko-elektrotechnickej fakulte Vysokej školy dopravnej v Žiline.  Prof. Ing. Miroslav Zafka, DrSc. bol dvadsať rokov dekanom Strojníckej a elektrotechnickej fakulty VŠDS v Žiline. Po odchode do dôchodku intenzívne pokračuje v práci v Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (SSK). Od jej vzniku bol prezidentom a viceprezidentom, teraz vykonáva funkciu vedúceho certifikačného orgánu pre personál. Hlavným zameraním jeho činnosti bolo rozširovanie poznatkov v oblasti zabezpečovania kvality podľa noriem ISO formou vzdelávania. Súbežne pracoval na spracovaní podmienok Národnej ceny pre kvalitu SR a vypracovaní jej podmienok. Prvý krát bola táto cena udelená v r.1997. V nadväzujúcom období v spolupráci s ÚNMS pracoval aj na úprave Národnej ceny na dosiahnutie zhody s podmienkami EFQM. Každoročne v období rokov 1993 -2004 sa aktívne zúčastňoval na zabezpečovaní Svetového dńa kvality a akcií s ním súvisiacich. V roku 1998 na poverernie výboru SSK pripravil podklady pre akreditáciu Certifikačného odboru pre osoby . Akreditáciu udelil SNAS v r.1999 a nadväzne na zaklade zhody s Harmonizovanou schémou EOQ pre registráciu personálu získal Certifikačný orgán pre osoby SSK aj akreditáciu u Europskej spoločnosti pre kvalitu umožńujúci vydávať osobné  certifikáty platné v EÚ. Certifikačný orgán pre osoby  SSK túto činnosť aj v súčasnej dobe úspešne vykonáva. V roku  2013 aktívnu činnosť v certikačnom orgáne ukončil.
_____________________________________________
prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.
Za celoživotný prínos k rozvoju kvality na Slovensku. Významný podiel na inštituionálnej, organizačnej, medodickej, teoretickej aj pedagogickej podpore rozvoja kvality na Slovensku.

Emeritný prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc., pracuje v akademickom prostredí  od roku 1954. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil ako odborný asistent na STU v Bratislave a neskôr zastával významné riadiace funkcie a spolupodieľal sa na formovaní a zásadných zmenách, či už ako prodekan, alebo vedúci katedry. Funkciu vedúceho katedry vykonával 30 rokov. Ako prvý založil na technických univerzitách na Slovensku študijný odbor Inžinierstvo kvality a Katedru manažérstva kvality, ktorá bola zriadená  na MTF STU v Trnave. Aktívne pôsobil vo viacerých národných i medzinárodných organizáciách. Za najvýznamnejšie možno považovať jeho 17 ročné pôsobenie vo Výkonnom výbore Európskej organizácie pre kvalitu, kde pracoval 6 rokov ako viceprezident. 10 rokov bol predsedom Slovenského komitétu pre kvalitu a 15 rokov Československého komitétu pre kvalitu (tieto organizácie sa časom transformovali na Slovenskú spoločnosť pre kvalitu a Českú společnosť pre jakost).
Profesor Linczényi získal za svoje pracovné výkony celý rad ocenení, za najvýznamnejšie možno považovať Ocenenie Vedec roka 2005 a je držiteľom ocenenia odovzdávaného pri príležitosti Národnej ceny za kvalitu za celoživotný prínos v oblasti kvality na Slovensku, ktoré dostal z rúk prezidenta SR. Počas svojej odbornej praxe spolupracoval ako konzultant s viacerými slovenskými firmami ako napr. Slovnaft, Chemosvit, ZVL, Tatrasvit, Lodenice Komárno, Letecké opravovne Trenčín, Železničné opravovne Poprad a pod., ale aj s českými firmami ako napr. Gumotex Břeclav, Fatra Napajedla a pod. Prof. Linczényi je taktiež úspešným riešiteľom domácich a zahraničných grantových úloh, aktívne vystupuje na domácich a zahraničných kongresoch a konferenciách ( Čína, Austrália, Izrael, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Turecko a pod.) Jeho publikačné výstupy sú zamerané výlučne na nové trendy v manažérstve kvality a obsahujú progresívne prístupy a názory. Napísal 9 monografií, viac ako 150 vedeckých článkov. Vychoval celý rad terajších profesorov a docentov a pod jeho vedením úspešne ukončilo 3. stupeň vysokoškolského – doktorandského štúdia – 21 doktorandov, ktorí i v súčasnosti zastávajú významné posty na úrovni Slovenského národného hospodárstva.

_____________________________________________
Ing. Jozef Grauzeľ, CSc.
Za celoživotný prínos k rozvoju kvality na Slovensku.

Pán Jozef GRAUZEĽ je zakladajúcim členov Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, podpredseda, lektor a posudzovateľ pre Národnej ceny za kvalitu SR a modelu CAF. Bol viceprezidentom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.Pán Jozef Grauzeľ bol zástupcom SSK v Európskej organizácii pre kvalitu (EOQ) a je Senior member American Society for Quality. Je dlhoročným členom technickej normalizačnej komisie pri SÚTN č. 22 Manažérstvo kvality. Jozef Grauzel sa dlhoročne aktíne podieľa na vydávaní a uvdzaní technických noriem v oblasti manažérstva kvality do praxe. Člen České společnosti pro jakost. Pedagóg a člen vedeckých riešiteľských kolektívov v oblasti Manažérstva kvality.  Je držiteľ osobného certifikátu „Audítor ČSJ + SSK“ a „Audítor EOQ“ od roku 1996 s trojročným pravidelným obhajovacím cyklom.  Jozef GRAUZEĽ ukončil tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v obhajobou práce na tému Manažérstvo kvality v predvýrobných etapách na Vysokej škole dopravy a spojov Žilina v roku 1994. PRacoval v oblasti  skúšok naftových motorov, v oblasti spoľahlivosti, v oblasti manažérstva kvality v predvýrobných etapách, v poradenstve a audítorstve pri budovaní systémov manažérstva Q,E,S v organizáciách, pri zavádzaní modelov hodnotenia EFQM a CAF. Je dpoluautor publikácií, autor článkov, prednášok a vzdelávacích kurzov.
_____________________________________________
Dr.h.c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
Za dlhoročnú podporu a rozvoj kvality v oblasti Verejnej správy.

Ján Jasovský sa narodil v Zvolenskej Slatine 21.08.1949. V roku 1977 ukončil štátnou skúškou Vysokú školu dopravnú v Žiline -Strojnícko-elektrotechnickú fakultu. V rokoch 1983 až 1988 absolvoval doktorandské štúdium na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Obhájením habilitačnej práce v roku 1998 úspešne zavŕšil dlhoročné externé pôsobenie na Žilinskej univerzite, Fakulte prevádzky a ekonomiky spojov získaním titulu docent.
V roku 2008 mu bol Žilinskou univerzitou udelený titul doctor honoris causa za osobný prínos v oblasti spoločenského života. V pracovnej kariére od roku 1970 pôsobil v oblasti spojov, kde prešiel rôznymi kariérnymi stupňami od technika; cez vedúceho odboru riadenia, výpočtovej techniky a racionalizácie; námestníka pre poštu a PNS Stredoslovenského riaditeľstva spojov; riaditeľa oblastného závodu Stredoslovenského riaditeľstva pôšt až po funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Slovenská pošta v rokoch 1995 až 1997. Následne v rokoch 1997 – 1998 pôsobil ako minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. V rokoch 1998 až 2005 bol poslancom  Národnej rady SR až do svojho zvolenia za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR. Túto funkciu zaujímal na Najvyššom kontrolnom úrade SR až do mája 2015. Od svojho návratu na Slovenskú poštu, a. s. pôsobí ako poštový ombudsman. Vždy mu bola blízka oblasť zvyšovania kvality, už jeho habilitačná práca bola venovaná riadeniu procesov kvality. Počas svojho pôsobenia na NKÚ SR inicioval viacero projektov na zvýšenie kvality tejto inštitúcie, ktorých zavŕšením bola aplikácia modelu CAF do systému riadenia NKÚ SR, ktorý ako prvá verejná inštitúcia v SR získal titul Efektívny používateľ modelu CAF. Od roku 2011 pôsobí v hodnotiteľskej komisii pre udelenie Národnej ceny SR za kvalitu. Dlhodobo pôsobí aj ako člen Vedeckej rady Žilinskej univerzity; a pôsobil aj ako člen Akreditačnej komisie Žilinskej univerzity. Je členom HN clubu, Heraldického klubu a Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu. Za svoju manažérsku činnosť bol ocenený titulom Zlatý biatec a titulom Prominent ekonomiky.
_____________________________________________
Ing. Michal Ľach
Za dlhodobú podporu a rozvoj kvality špičkovéhoho sloveského podniku. Za celoživotné angažovanie v projektoch zlepšovania kvality spoločnosti a života na Slovensku.

Ing. Michal Ľach vyštudoval Vysokú školu ekonomickú a v roku 1972 nastúpil do národného podniku Chemosvit vo Svite. Tu prešiel viacerými funkciami v dovoze, zásobovaní a v obchodnom úseku, kde všade získaval cenné skúsenosti, ktoré neskôr uplatnil vo vrcholovej funkcii. V roku 1989 bol zvolený za riaditeľa štátneho podniku Chemosvit a v riadení firmy pokračoval aj po jej transformovaní na akciovú spoločnosť už ako generálny riaditeľ a zároveň predseda predstavenstva.  Spoločnosť prešla náročnou reštrukturalizáciou, úspešne sa vybudoval systém manažérstva kvality a jej výrobky získali rad významných ocenení. Na všetkých týchto činnostiach sa Michal Ľach podieľal svojou osobnou angažovanosťou, profesionálnym prístupom a neustávajúcou aktivitou v prospech spoločnosti i regiónu. V súčasnosti je Michal Ľach predsedom predstavenstva spoločností Finchem, a.s. a Chemosvit Folie, a.s.
_____________________________________________
Ing. Miroslav Jedlička, předseda České společnosti pro jakost
Za osobitný prínos Ing. Miroslava Jedličku pri rozvoji slovensko-českých vzťahov, a dlhodobého partnerstva a spolupráce Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a České společnosti pro jakost.

 

Ing. Miroslav Jedlička od roku 1981 prednáša, publikuje a pedagogicky na území Českej republiky aj Slovenskej republiky. Ing. Miroslav Jedlička bol od roku 2008 predsedom České společnosti pro jakost. Pred menovaním pôsobil ako podpredseda pre rozvoj ČSJ. Od roku 1995 je aktivní externí auditor mezinárodního registru EOQ a národního registru ČSJ. Od roku 2016 je čestným predsedom ČSJ.  Miroslav Jedlička je od roku 1992 členom České společnosti pro jakost, kde pracuje jako lektor, poradce a auditor. V rámci ČSJ je spoluautor metodiky a je odborný garant Vzdělávání interních i externích auditorů QMS a auditorů HACCP pro ISO 9001 a ISO 19011, spoluautor Metodiky systémů managementu jakosti ve veřejné správě.  Je spoluautor komentovaných vydaní noriem radu ISO 9000 všetkých revízii. Je členom Rady kvality ČR.Spať